Kerkvoogdij


De (ouderling)kerkvoogd (ouderling F. Bos) behartigt de niet-diaconale stoffelijke belangen van de gemeente. Hierbij valt te denken aan: beheer van de pastorie en overige kerkelijke gebouwen en bezittingen, (restauratie en onderhoud), het verwerven van inkomsten uit collecten, actie Kerkbalans (vrijwillige bijdrage) en Generale Kas. Ook het bijhouden van de administratie van de gemeente in de ruimste zin van het woord behoort tot de taken. U kunt hierbij denken aan: begroting, jaarrekening en pachtzaken en ledenadministratie. Die laatste is uitbesteed aan diaken R. van Beijnum.
Met betrekking tot de financiële administratie kan nog worden opgemerkt dat de goedkeuring van de jaarrekening en begroting door de gehele kerkenraad gegeven moet worden. Naast de taken van financiële aard benoemt en is de kerkvoogdij verantwoordelijk voor toezicht op de organisten en de koster van de gemeente.
 
U kunt contact opnemen met de kerkvoogdij via de volgende gegevens:


Naam: F. Bos
Functie: Ouderling / Kerkvoogd
Adres: Planterslaan 25  3956 VV Leersum
Email: hhknederlangbroek@outlook.com 

Tel: 06-21837931

 

Naam: Vacant
Functie: Kerkvoogd
Adres:
Email:


Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is;

NL89RABO0130394777   

t.n.v.  Hersteld Hervormde Kerk Nederlangbroek e.o.